П3  Дозволете ми да бидам дел од тимот

 

 

 

Продуктот „Дозволете ми да бидам дел од тимот" е алатка за самопроценка од страна на  учениците со развојни потешкотии која ги ангажира самите да ја проценат сопствената состојба/ситуација во однос на учењето и со тоа им овозможува да земат активно учествуво во планирањето и креирањето на образовните цели кои се однесуваат на нив. Како резултат на тоа, учениците со развојни потешкотии стануваат важен партнер (заедно со родителите и стручните лица во училиштата) во планирањето на нивното образование.

Оваа алатка и методолошкиот пристап се базираат на претходното искуство во Швајцарија (каде што учениците се веќе активно вклучени во процесите на проценката во рамките на училиштата) и ќе биде применета во остатите национални образовни системи (земајќи ги во предвид националните караткеристики на училишните наставни планови и програми).

За да се зголеми употребливоста, различните кодови од овие d-категории ќе бидат сумирани (следејќи го примерот на Холенвегер/Лиенхард во Швајцарија) со цел да се овозможи процес во кој учениците (од 6 години па нагоре) ке можат да направат самопроценка.

Со вклучување на ученикот во процесите на проценувањето се гарантира целосно учество на сите релевантни актери (наставници, психолози, родители и ученици).

 

П3 ќе биде достапен во април 2020 година.

 

 

 

LOGIN Најава за корисници

ЗА веб-страница-АДМИНИСТРАТОС

Колачињата ни олеснуваат да ви ги обезбедиме нашите услуги. Со користењето на нашите услуги ќе дозволите да користиме колачиња.